BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Fysikeren skal ifølge røntgenbekendtgørelsen sørge for, at personalet forsynes med persondosimetre og rådgives om persondosimetri.
Da det på grund af røntgenanlæggenes geografiske placering i forhold til fysikeren og NIKKB er uhensigtsmæssigt at fordele og indsamle dosimetrene centralt, skal ejeren af røntgenanlægget (kiropraktoren) sørge for, at der anskaffes persondosimetre.

Hvem skal bære dosimeter
Det er i praksis kun de på klinikken beskæftigede kiropraktorer, der må røntgenfotogra-fere, og der skal anskaffes et persondosimeter til hver af disse. Man kan anvende persondosimetre fra ethvert persondosimetri-laboratorium, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Det vil imidlertid ikke være praktisk muligt at anvende andet end persondosimetrien hos Statens Institut for Strålehygiejne. Når der bestilles persondosi-metre dér, følger der en udførlig vejledning om dosimetret, håndtering og ekspedition med.
Persondosimetrene anvendes i en måleperiode på tre måneder, inden de returneres til persondosimetri-laboratoriet til udlæsning.

Anvendelse af dosimeter
Persondosimetret skal altid bæres, selv om der fotograferes fra den beskyttede betjeningsplads. Skal man støtte en patient eller af anden årsag opholde sig i røntgenrummet under fotografering, skal man anvende blygummiforklæde og blygummihandsker. Dosimetret skal da bæres under blygummiforklædet og mest praktisk i gonadehøjde. Vær opmærksom på, at dosimetret anbringes så centralt på kroppen, at det ikke bliver udsat for den usvækkede stråling, fordi forklædet glider til side ved bøjning af kroppen.
For tiden består persondosimetret af en lystæt indpakket film i en holder. I vejledningen fra laboratoriet står der, hvordan filmen skal vende i holderen. Skulle filmen under brugen falde ud af holderen, skal den anbringes på samme måde i holderen igen, ellers bliver udlæsning af dosis usikker. I holderen sidder der nogle metalfiltre, skulle disse gå løs under brugen, skal der bestilles en ny holder hos laboratoriet, da bestemmelsen af dosis også i dette tilfælde bliver usikker.

Dosisgrænse og graviditet
Dosisgrænsen er 20 mSv pr. år, men samtidig gælder det, at alle doser skal holdes så lave, som det er muligt, da der er en sundhedsmæssig risiko ved enhver dosis. For en kvindelig kiropraktor gælder desuden, at såfremt hun ikke er ejer af anlægget dvs. ansvarlig for det, skal hun så tidligt som muligt give ejeren meddelelse om en graviditet. Fra det tidspunkt eller for en ejer, fra graviditeten erkendes, skal dosis til det ufødte barn holdes så lav, som det er muligt, og den må ikke overstige 1 mSv i resten af graviditeten. Doserne hos kiropraktorer ligger meget lavt, så selv om man støtter patienter, vil kun et sort uheld få dosis op på 1 mSv.

Store doser
Skulle man få mistanke om at have modtaget en usædvanlig stor dosis, indsendes filmen til laboratoriet med angivelse af årsagen og anmodning om ekstraordinær udlæsning. Samtidig bestilles en ny film.

Maj 2001


nikkb_kvalitetshaandbog