OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Et historisk rids

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) blev stiftet som Nordens første undervisnings- og forskningscenter for kiropraktik d. 15. juni 1990 af Landsforeningen Kiropraktikkens Fremme.

Instituttet blev indviet den 8. oktober 1991 af daværende amtsborgmester Jens Peter Fisker fra Fyns Amtskommune.

Samtidig med etableringen af NIKKB havde Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Kiropraktor Forening besluttet, "at der med virkning fra 1. april 1990 etableres en fond til fremme af kiropraktiske forskning og postgraduat uddannelse" i Danmark.

I 1994 blev fondens formål udvidet, så det også omfattede det økonomiske grundlag for NIKKB, og instituttets nuværende finansiering var dermed på plads.

Baggrund for etableringen

Ønsket med NIKKB var at understøtte bestræbelserne på at etablere en universitetsbaseret, videnskabelig og fællesnordisk uddannelse i kiropraktik. Dette var foreslået i 1989 i en fælles rapport fra Odense Universitet og de nordiske kiropraktorforeninger.

Tidligere samme år havde Nordisk Råd besluttet, at man skulle have et sted, hvor de studerende kunne møde kiropraktikken, som den fungerer i praksis, og at man skulle have en organisation, der kunne sørge for, at uddannelsen fandt sted på et videnskabeligt og forskningsmæssigt velfunderet grundlag.

Som godkendt uddannelsesinstitution havde NIKKB således oprindeligt til formål at forestå den kliniske del af undervisningen i samarbejde med Odense Universitet og Odense Sygehus, at formidle den kliniske og teoretiske undervisning i den postgraduate del af kiropraktoruddannelsen samt at drive kiropraktisk og biomekanisk forskning.

I takt med at Danmark fik en underversitetsbaseret uddannelse i kiropraktik i 1994, er NIKKB's formål senere blevet revideret.

Instituttet funderer i dag som et decideret forskningsinstitut og videnscenter, der arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning og sikre kvalitetsudvikling inden for kiropraktik.

Instituttets organisering

Instituttet ledes af en udpeget bestyrelse på 4 medlemmer fordelt på 2 medlemmer fra Danske Regioner og 2 fra Dansk Kiropraktor Forening. NIKKB ledes i det daglige af en ansat direktør, der også er forskningsleder.

NIKKB finansieres af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, hvis midler tilvejebringes fra kiropraktorerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse medfinansierer flere af instituttets forskningsprojekter. Tilskud fra fonden beror på konkrete ansøgninger, der udfærdiges på projektbasis. Fonds-tilskud til forskningsprojekter indgår ikke i NIKKB’s samlede driftsbudget.

Instituttet består af en forsknings-, røntgen-, og efteruddannelsesafdeling og er bemandet under hensyn til de forskelligartede opgaver, som instituttet varetager, og har ved begyndelsen af 2016 ialt 20 ansatte fordelt på fastansatte og et antal personer ansat i konsulent-/og eller affilierede stillinger.

Vigtige årstal

NIKKB flyttede i 1990 ind i kontorer på Klosterbakken 20 i Odense Centrum i det forhenværende Odense Kamgarnsspinderis domicil.


I 1991 fik Danmark for første gang en lov om kiropraktik, der regulerer kiropraktorernes virksomhed og gennem en autorisationsordning anerkender kiropraktorerne som fuldgyldige, offentligt anerkendte aktører i det danske sundhedsvæsen.


De første kiropraktorstuderende startede på uddannelsen på Odense Universitet i 1994.


NIKKB har siden 1994 opdateret en publikationsliste med forskningsartikler, der er det direkte resultat af instituttets forskning. Alene i 2009 blev der publiceret 18 videnskabelige
artikler.


I 1995 fik Danmark sin første ph.d.-grad i kiropraktik. Siden har adskillige ph.d.-projekter set dagens lys – flere i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital,
Sygehus Fyn og NIKKB.


NIKKB har siden 1995 udgivet fagbladet NIKKB NYT, der udkommer seks gange om året sammen med ”Kiropraktoren”. Bladets primære opgave er at formidle forskningsresultater
og ny viden om kiropraktik. NIKKB udgiver desuden en omfattende årsberetning med detaljeret beskrivelse af samtlige forskningsprojekter.


I 1999 etablerede NIKKB en selvstændig efteruddannelsesafdeling, der har til formål at koordinere og afvikle efteruddannelse for nordiske kiropraktorer. NIKKB udbyder hvert år ca. 20 efteruddannelseskurser for mere end 400 kursister fra Skandinavien årligt.


I 2000 blev det i overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Sygesikringen besluttet, at NIKKB skulle tilbyde røntgen-fysisk assistance og røntgenkonsulenttjeneste til danske kiropraktorer. I den forbindelse blev Røntgenenheden på NIKKB etableret. Et af ordningens hovedredskaber er kvalitetshåndbogen, der foreligger elektronisk. Fysikerordningen,der tilbydes på betalingsvilkår, har i dag mere end 150 tilmeldte klinikker.


I 2002 blev daværende 2. viceamtsborgmester,Karsten Uno Petersen, udpeget som bestyrelsesformand for instituttet. Karsten Uno Petersen, der i dag er medlem af regionsrådet for Region Syddanmark og formand for kiropraktorfonden, er pr. 1. januar 2010 fortsat NIKKB’s bestyrelsesformand. Karsten Uno Petersen afløste daværende amtsrådsmedlem i Fyns Amt Ejvind Hansen.


I 2005 fik NIKKB udarbejdet og godkendt en forskningshandlingsplan for perioden 2005-2010. Under overskrifterne epidemiologisk rygforskning, klinisk biomekanisk forskning og klinisk forskning er en række indsatsområderformuleret. Instituttet ønsker med handlingsplanen, der p.t. videreudvikles for perioden 2011-2015, at skabe grundlaget for en fortsættelse af den positive udvikling og det høje aktivitetsniveau, der altid har kendetegnet NIKKB’s forskning.


I 2006 flyttede instituttet til nye og mere tidssvarende kontorer i Forskerparken i Odense i miljøet omkring Syddansk Universitet.


NIKKB tog i 2006 initiativ til at skabe et fællesnordisk forskerforum, Nordic Chiropractors’Research Forum, der har til formål at styrke videns- og erfaringsudveksling om forskning i bevægeapparatet. Forummet har afholdt fire møder, hvor der blandt andet har været præsentationer af ph.d.-projekter fra de nordiske lande.


NIKKB har siden 2006 været del af centerforskningssamarbejdet Clinical Locomotion Science med Syddansk Universitet og Sygehus Fyn, der har til formål at etablere et samarbejdsforum som ramme for synliggørelse og netværksdannelse vedrørende forskning i lidelser i bevægeapparatet.


I 2007 fik instituttet nyt logo og samlet grafisk profil.

I 2007 registrerede instituttet varemærket ”NIKKB” i den danske Patent- og Varemærkestyrelse og internationalt hos WIPO (World Intellectual Property Organisation).


I 2007 fik NIKKB sit første engelsksprogede nyhedsbrev, NIKKB NORDIC NEWSLETTER.


NIKKB deltog i 2007 for første gang på Lægedage i Bella Center for at indgå i en større dialog med de praktiserende læger. Messedeltagelse er blevet et vigtigt afsæt for netop dialog med andre dele af sundhedsvæsenet.

I 2008 etablerede Røntgenenheden på NIKKB den centrale billedserver til lagring af digitale røntgenbilleder, KirPACS, der tilbydes danske kiropraktorklinikker på betalingsvilkår.
KirPACS, der i dag er version 3.0, er en unik mulighed for danske kiropraktorer for sikker og tilgængelig lagring af digitale røntgenoptagelser samt mulighed for billedkommunikation mellem sundhedsvæsenets forskellige parter.


I 2009 blev kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen ansat som direktør og forskningsleder for instituttet. Henrik Wulff Christensen er NIKKB’s 6. leder.


I 2009 formulerede NIKKB en samlet vision og mission for instituttets virke, der skal være med til at skitsere vores strategiske målsætninger. Arbejdet med vision og mission er med til at fortælle omverdenen, hvor vi er på vej hen som institut, og hvorfor vi gør, som vi gør.


Der arbejdes i de kommende år mod en større integrering med forskningsmiljøet ved Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet og en endelig udflytning til Campus. NIKKB vil i juridisk henseende forblive en selvstændig enhed med egne ansatte, egen bestyrelse, økonomi mm.


Den 15. juni 2010 fejrede NIKKB instituttets 20-års jubilæum, og udtrykket Kiroppraktorernes Videnscenter blev skabt.

 

I 2012 blev en ny forskningsstrategi for perioden 2012 - 2015 vedtaget. Indsatsområderne er Epidomiological and Prevention Research, Spinal Pain, Musculoskeletal chest pain og Osteoarthritis. Samme år blev NIKKB en del af redaktionsgruppen bag Kiropraktoren, der oprindeligt udkom 6 gange årligt (fra 2015 4 gange årligt). NIKKB leverer forskningsresultater og ny viden om kiropraktik til fagbladet.

 

1. februar 2013 realiserede NIKKB en vision, der har været i støbeskeen i mere end 11 år: NIKKB flyttede ind i lokaler i forbindelse med forskningsmiljøet omkring Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. I forbindelse med indflytningen forbliver NIKKB en juridisk selvstændig enhed med egne ansatte, egen bestyrelse, egen økonomi m.m.

 

I 2014 indledte NIKKB og de danske kiropraktorer arbejdet med at udvikle KirCACS, kiropraktorernes eget IT-system. I 2016 blev der åbnet for de første brugere af KirCACS, og siden har en række kiropraktorklinikker tegnet abonnement på systemet og er begyndt at bruge det i deres daglige arbejde. KirCACS er tilpasset kiropraktorernes behov og webbaseret, så man kan logge sig på systemet fra en hvilken som helst computer, og man arbejder altid i den seneste version af systemet.

 

15. juni 2015 fyldte NIKKB 25 år. Jubilæet blev markeret med en reception ved instituttets lokaler på SDU 14. august samme år, med festtaler af bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen, Historiker Per Jørgensen og tidligere dekan Mogen Hørder.

 

I 2016 blev det i forbindelse med DKF’s genindtræden i European Chiropractor’s Union (ECU) besluttet at oprette et europæisk forskningsinstitut, European Centre for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) og placere det på NIKKB. Formålet med ECCRE er at bidrage til yderligere udvikling og styrkelse af forskning i muskel og skeletbesvær i Europa, og placeringen på NIKKB vil uden tvivl bidrage til at opfylde instituttets formål på grund af de mulige synergier mellem forskere på NIKKB og ECCRE.

 

I begyndelsen af 2018 trådte NIKKB’s nye forskningsstrategi ”Connecting with the patient” i kraft. Forskningsstrategien gælder for perioden 2018 – 2022 og lægger endnu større vægt på praksisbaseret forskning via NIKKB’s netværk af kiropraktiske forskningsklinikker. I løbet af forskningsstrategiens løbetid vil NIKKB’s forskere fokusere på, hvordan muskel- og skeletbesvær udvikler sig igennem livet og hvordan man kan implementere ny viden i den daglige praksis i klinikkerne.

 

30. maj 2018 fratrådte Karsten Uno Petersen som formand for NIKKB’s bestyrelse efter 16 år som formand. I sin periode som formand har Karsten Uno Petersen været med til at udvikle NIKKB til et af de førende videnscentre indenfor forskning, efteruddannelse og billeddiagnostik på muskel- og skeletområdet. I hans formandsperiode indførte NIKKB instituttets forskningsstrategi og flyttede ind på Syddansk Universitet, ligesom instituttet fik en central rolle i ECCRE.