FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Ny udvikling i patientdosismålinger

Af Peter Grøn
Ansvarlig fysiker ved NIKKB Billeddiagnostiske enhed

I henhold til § 96 i ”Bekendtgørelse nr. 975 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter” skal kiropraktiske klinikker og andre, der udfører røntgenundersøgelser, måle pati-entdoser for de typer undersøgelser, der er angivet af Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålehygiejne SIS). For kiropraktorerne drejer det sig om columna lumbalis AP optagelser. Målingerne skal udføres hvert andet år. Såfremt der registreres forhøjede doser, skal målin-gerne gentages årligt.
De målte patientdoser skal (jf. § 97) sammenlignes med de af Sundhedsstyrelsen fastsatte referencedoser. Referencedoserne er fastsat sådan, at de ikke forventes overskredet ved en veludført standardundersøgelse med et velfungerende røntgenapparat. Det er dog ikke dosis for den enkelte patient, der skal sammenlignes med referencedosis, men derimod den repræ-sentative dosis. Hvis de fundne repræsentative doser til stadighed eller i væsentlig grad over-skrider referencedoserne, skal årsagen hertil fastlægges og om muligt fjernes.

Referencedoserne er fastsat på baggrund af danske målinger sammenholdt med internationale anbefalinger. De første danske referencedoser blev fastlagt i en vejledning fra Sundhedsstyrel-sen i 2001. I denne vejledning var referencedosis for en columna lumbalis AP optagelse sat til 10 mGy. I løbet af foråret 2006 var der indsamlet målte patientdoser fra de fleste sygehuse og klinikker. Baseret på de indsamlede resultater sammenholdt med resultater fra andre lande og internationale anbefalinger blev der fastlagt nye værdier. Disse nye værdier betød, at referen-cedosis for ovenstående optagelse blev nedsat til 7 mGy.
Siden 2001 har klinikkerne foretaget målingerne af patientdosis ved brug af tabletter, der blev leveret af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen meddelte i starten af 2009 NIKKB, at de ikke længere kunne levere disse tabletter, hvorefter NIKKB måtte finde alternativer. Valget faldt på den metode, der er beskrevet i kapitel 13 i kvalitetshåndbogen.

Antallet af målinger i 2007-2008 viser, at Sundhedsstyrelsen i denne periode ikke kunne levere det nødvendige antal tabletter til måling af doser. Dette er der rettet op på i 2009-2010, hvor NIKKB overgik til en alternativ metode til bestemmelse af patientdosis.